lumi胶原蛋白一天几瓶:不堪对酒长亭别 出处

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2024/07/21 21:42:29

“江城烽火连三月,不堪对酒长亭别。休做断肠声,老来无泪倾。”这首词是李弥逊于北宋亡,奉命留江岸待敌时,雇船送别妻子、望船远行时所作。这种送行是行者无恙而留者命危,自此一别,或隔阴阳。

江城烽火连三月。不堪对酒长亭别。休作断肠声。老来无泪倾。风高帆影疾。目送舟痕碧。锦字几时来。薰风无雁回。

宋--李弥逊--菩萨蛮