mimk039演员列表:满意的话追加30分!求取初中字词归纳以及文言文复习资料!!

来源:百度文库 编辑:杭州交通信息网 时间:2021/05/09 22:39:45
求取初中字词归纳以及文言文复习资料:字词归纳全部必须注音,最好能有解释!文言文最好全部都有,如实在不行,也必须有30篇,至少有以下内容:(1)文学常识(2)通假字(3)重点字词(4)重点语句(5)一词多义(6)动词活用(7)内容主旨 注:(5),(6)两项视篇目而定 教材为人教版!!请各位仁兄多加帮忙!!!

我也在复习 只收集了所有初一初二的通假字
通假字简表
通假字 释义 例句 篇目
强 通“僵”,僵硬。 项为之强。 童趣
说 通“悦”,愉快。 不亦说乎?《论语》十则
女 通“汝”,你。 诲汝知之乎!《论语》十则
知 通“智”,聪明。 是知也。
孰为汝多知乎? 《论语》十则
两小儿辩日
见 通“现”,出现。 路转溪头忽见。 天净沙 秋思
乌 通“无”,没有。 一切乌有。 山市
裁 通“才”,仅仅。 裁如星点。 山市
不 通“否”。 尊君在不? 陈太丘与友期
扳 通“攀”,牵,引。 日扳仲永环谒于邑人。 伤仲永
邪 通“耶”。 孤岂欲卿治经为博士邪!
其真无马邪? 孙权劝学
马说
坐 通“座”。 满坐寂然。 口技
止 通“只”。 止有剩骨。 狼
要 通“邀”,邀请。 便要还家。 桃花源记
有 通“又”。 舟首尾长约八分有奇。 核舟记
诎 通“屈”,弯曲。 诎右臂支船。 核舟记
衡 通“横”。 左手倚一衡木。 核舟记
甫 通“父”,男子美称。 虞山王毅叔远甫刻。 核舟记
简 通“拣”,挑选。 盖简桃核修狭者为之。 核舟记
与 通“举”,推举。 选贤与能。 大道之行也
矜 通“鳏”,老而无妻的人。 矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养。 大道之行也
曾 通“层”。 荡胸生曾云,决眦入归鸟。 望岳
阙 通“缺”,中断。 略无阙处。 三峡
转 通“啭”,鸟叫声。 蝉则千转不穷。 与朱元思书
反 通“返”。 窥谷忘反。 与朱元思书
食 通“饲”,喂。 食马者不知其能千里而食也。 马说
见 通“现”。 才美不外见。 马说
材 通“才”。 食之不能尽其材。 马说
支 通“肢”。 四支僵劲不能动。 送东阳马生序
被 通“披”,穿。 同舍生皆被绮绣。 送东阳马生序
有点乱 应该可以了吧
我已经很尽力了

这个问题还挺难 我不喜欢学习 所以·····